அகில உலகத்தில்

அகில உலகத்தில்
உள்ள ஜீவரசிகளையும்
ஆட்டி படைக்கும்
ஓரே ஆயுதம்
அன்பு மட்டும் தான்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்