பிடித்தவர்கள் எல்லாம்

வேண்டியவைகள் எல்லாம்
கிடைத்துவிட்டால் ஆசைக்கு
மதிப்பில்லை
பிடித்தவர்கள் எல்லாம்
உடன் இருந்துவிட்டால்
கவலைகளுக்கு
மதிப்பில்லை

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்