வாழ்க்கையில் அதிகம் பேசாதீர்கள்

வாழ்க்கையில்
அதிகம் பேசாதீர்கள்
இல்லையெனில்
வேண்டியவருக்கு கூட
வேண்டாதவர்கள் ஆகிவிடுவீர்கள்

2 thoughts on “வாழ்க்கையில் அதிகம் பேசாதீர்கள்”

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்