பொறாமை குணமும் அழியும்

அடுத்தவர்களை பாராட்டும்
போது அவர்களின் மனமும்
குளிரும் நம் மனதிலுள்ள
பொறாமை குணமும் அழியும்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்