நாளைய பொழுது எல்லோருக்கும் இனிமையாக

நாளைய பொழுது
எப்படி அமையும்
என்பது தெரியாது
விடிகின்ற
இன்றைய பொழுது
எல்லோருக்கும் இனிமையாக
அமைய வேண்டுகிறேன்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்