இந்தநாள் அழகானதே நம் சிறு புன்னகையில்‌

இனிய காலை வணக்கம்

இந்தநாள் அழகானதே
நம் சிறு
புன்னகையில்‌

ஒரு சிறிய புன்னகை
மாற்றிடும்

நம் நாளை
அழகானதாய்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்