ஒவ்வொருவருக்கும் கனவு மெய்ப்படும் ஒரு நாள்

சில ஆசைகள்
நினைத்தவுடன் நிறைவேறும்

சில கனவுகள் ஆண்டுகள்
உருண்டோடி நிறைவேறும்

பல நிராசையாய் போகலாம்
சில உழைப்பால் நிறைவேறலாம்

ஒவ்வொருவருக்கும்
கனவு மெய்ப்படும் ஒரு நாள்

நம்பிக்கையுடன் வாழ்க்கை
பயணத்தை தொடருங்கள்

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்