ஒரு நாள் விடியும்

ஒரு நாள் விடியும்
என்று காத்திருக்காமல்
இன்றே முடியுமென
முயற்சி செய்
வேதனைகளும்
வெற்றிகளாக மாறலாம்

1 thought on “ஒரு நாள் விடியும்”

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்